КОМПАНИЙН БАГ ХАМТ ОЛОН

Зөөвч-Овоо төсөл орон нутгийн иргэдийг ажлын бараар хангаж, тэдний ур чадварыг нь хөгжүүлж байгаа бөгөөд үйлдвэрлэлийн туршилтын төсөл дээр ажиллах гол хүч нь Улаанбадрах сум, Зүүнбаян багийн иргэд юм. Цаашид Бадрах Энержи ХХК-д бэлтгэгдсэн, ур чадвартай оператор, туслах ажилтнууд хэрэгтэй учраас компанийн зүгээс ХАБЭА, механик, цахилгаан болон химийн чиглэлээр техник мэргэжлийн сургалтуудыг зохион байгуулж байна.

Эдгээр сургалтын зарим нь Дорноговь аймгийн МСҮТ-ийн оролцоо, Улаанбадрах сумын Засаг даргын дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулагддаг.


Бадрах Энержи ХХК-ийн ажилчдын
96 хувь нь Монгол Улсын иргэд

Бадрах Энержи ХХК ажилтан, ажилчдын 30 хувь нь аймаг, сумын иргэд байдаг

Нийт 37 ажилтан, ажилчид Зөөвч-Овоо үйлдвэрлэлийн туршилт дээр ажиллана

2018 онд Улаанбадрах сумын 68 иргэнийг төрөл бүрийн сургалтад хамруулав

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

Бадрах Энержи ХХК-ийн ажилтнуудын дунд аюулгүй ажиллагааны соёлыг төлөвшүүлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын гүйцэтгэлийг сайжруулах чиглэлээр жилийн туршид олон санал санаачлага гаргаж, хэрэгжүүлсээр ирлээ. Үүнд:

 • Сар тутмын ХАБ-ын ажлын үзүүлэлтийг ХАБ-ын тайланд тусган бүх ажилтнууд, туслан гүйцэтгэгч нарт танилцуулж, ХАБ-ын сонор сэрэмжийг нэмэгдүүлж, цаг ямагт анхаарал, болгоомжтой байх шаардлагатайг сурталчилдаг.
 • Ажилтнууд зөвхөн бодит осол, зөрчил төдийгүй “осолд дөхсөн тохиолдол” болон аюултай нөхцөл байдал үүсэх анхны дохио гэж тооцогдох “өндөр эрсдэл бүхий нөхцөл байдал”-ыг илрүүлж, тайлагнах үүрэг хүлээдэг.
 • Жил бүр бүх ажилтнууд, туслан гүйцэтгэгчдийн оролцоотой XАБ-ын өдрийг зохион байгуулж, бүтэн өдрийн турш ХАБ-ын шилдэг туршлага танилцуулж, ХАБ-ын стандартыг сануулах зорилго бүхий тусгай сургалт болон бусадарга хэмжээ болдог.


2018 болон 2019 оны эхний найман сарын хугацаанд ажлын зогсолттой осол нэгийг ч гаргалгүй ажилласан

ЭРҮҮЛ МЭНД

Эмчийн үзлэг, зөвлөгөө

Эрүүл мэнд бол нэн тэргүүнд тавих асуудал бөгөөд компаниас ажилтнууд, туслан гүйцэтгэгчдийн дунд эрүүл ахуйн эерэг соёлыг төлөвшүүлэх чиглэлээр бүх арга хэмжээг авч ажилладаг.

Зөөвч-Овоо төслийн талбайд эрүүл ахуйн менежментийн системийг нэвтрүүлсэн бөгөөд төслийн үе шат бүрт уялдуулан тогтмол шинэчлэх юм.

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн чиглэлээр үнэлгээг тогтмол хугацаанд хийж, ажилчдын эрүүл мэндийг хамгаалахад чиглэсэн зохион байгуулалтыг сайжруулдаг.

Компанийн ажилчдын эрүүл мэндэд нөлөөлж болзошгүй эрсдэлүүдээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг хэд хэдэн түвшинд хийж гүйцэтгэдэг. Үүнд:

 • Бүх үндсэн болон түр ажилчдыг жил бүр эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулна;
 • Ажилчид вакцинжуулалтад хэрхэн хамрагдаж буйд хяналт тавьж, сайн дурын вакцинжуулалтын аян өрнүүлэх;
 • ХДХВ, B гепатит, сүрьеэ зэрэг нийгмийн эрүүл мэндийн зонхилох аюултай өвчнүүдийн талаарх сонор сэрэмжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ зохиох;
 • Анхны тусламж үзүүлэх сургалтууд зохион байгуулах;
 • Сайт дээр эрүүл ахуйтай холбоотой аливаа асуудал үүсэх тохиолдолд эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх нэгж тогтолцоотой, шаардлагатай тохиолдолд нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээ авахаар бэлтгэгдсэн байдаг.2017 оны ХАБ-ын өдөрлөг

ЦАЦРАГИЙН ХАМГААЛАЛТ

Бадрах Энержи ХХК-ийн цацрагийн хамгаалалтын талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ нь өөрийн ажилтан, туслан гүйцэтгэгч болон орон нутгийн ард иргэдийн авах цацрагийн шарлагыг хязгаарлах боломж олгодог.

Үндэсний болон олон улсын хууль тогтоомж, стандартуудад нийцүүлэн компанийн явуулж буй үйл ажиллагаанаас ажилтны авч буй мэргэжлийн шарлагын хувийн тунг хянадаг.

Ажилчдын цацрагийн шарлагын хяналт

Бадрах Энержи компани ажилчдын мэргэжлийн шарлагын хувийн тунг боломжит бага түвшинд байлгах үүрэг хүлээдэг.

ЦАЦРАГААС ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД

 • Дулаан-Уул, Зөөвч-Овоо хайгуулын ангиуд дээр Монгол Улсын МХЕГ-ийн батласан цацрагийн хамгаалалтын төлөвлөгөөнд тусгасан цацрагийн хэмжилтийг тогтмол хийж байна.
 • Цацраг хэмжилтийн багаж, төхөөрөмжийг талбай дээр ашиглахын өмнө МХЕГ-ийн цацрагийн хяналт, шинжилгээний лабораторит шинжлүүлж, тохиргоо хийлгэж баталгаажуулдаг.
 • Хөрсний цацрагийн түвшинг Сайншандын бүс дэх тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайнуудын хэмжээнд 30 байрлалд хянаж байна. Хөрсний дээжийг Цөмийн судалгааны төвийн лабораторит хүргүүлж, цацраг идэвхит изотопыг тогтоодог.
 • Шинжилгээний үр дүнгээр хөрсөн дэх хязгаарлагдвал зохих утгууд анхдагч төлвөөсөө их өөрчлөгдөөгүй болохыг харуулж байна.

Цацрагийн шарлагаТа үргэлжлүүлэн зочилсноор күүки ашиглахыг хүлээн зөвшөөрч байгаа юм. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл манай хуулийн мэдэгдэл дотроос Күүки ашиглах бодлого хэсгийг уншина уу.