Та үргэлжлүүлэн зочилсноор күүки ашиглахыг хүлээн зөвшөөрч байгаа юм. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл манай хуулийн мэдэгдэл дотроос Күүки ашиглах бодлого хэсгийг уншина уу.